Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VIPrivé Versie 2(06/2007)

Preambule

viprive.com is een website van on-line particuliere verkoop. Die wordt uitgegeven en beheerd door VIPrivé N.V waarvan de personalia hierna vermeld zijn. Het betreft een privé-club die een verkoop tegen zeer gunstige prijzen organiseert en die uitsluitend voor zijn leden is gereserveerd. De voorgestelde producten zijn zeer afwisselend: mode, luxe, high-tech, baby-artikelen, decoratie,…

Perssonalia van de vennootschap

Deze voorwaarden voor verkoop zijn enerzijds gesloten door de vennootschap VIPrivé N.V - Hoofdstad 120.514 € waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1820 Perk, Tervuursesteenweg 180, die bij de KBO onder het nummer RPR Brussel 0888.703.607 geregistreerd is en met BTW nummer BE 0888.703.607 enerzijds, en anderzijds, door elke natuurlijke persoon die tot de aankoop via de website van « viprive.com » wenst over te gaan, hierna genoemd " de koper ".

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden hebben als doel de contractuele betrekkingen tussen viprive.com en de koper te bepalen, alsook de voorwaarden van toepassing op elke aankoop die via de website van ' viprive.com ' wordt uitgevoerd.

Door de bestelbon in te vullen en te valideren, aanvaardt de koper, zonder voorbehoud, deze algemene voorwaarden voor verkoop, alsmede alle modaliteiten van bestelling, betaling of levering die op de site viprive.com voorkomen.

De voorwaarden voor verkoop evenals de modaliteiten bepaald op de site zullen de overhand hebben over alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, behalve deze die uitdrukkelijk en schriftelijk door viprive.com zullen aanvaard worden.

De verkoopsvoorwaarden van viprive.com kunnen na datum gewijzigd worden. Alleen deze die op het ogenblik van de bestelling van kracht waren, zullen toepasbaar zijn.

Clienteel

Aangezien viprive.com een privé-club is, moet de koper vooraf ingeschreven zijn. Deze inschrijving kan slechts gebeuren door middel van het peterschap van een reeds ingeschreven lid.

Het toekomstig lid moet een inschrijvingsformulier invullen dat op de site staat. Hiervoor zal het toekomstig lid de procedure zoals beschreven op de site volgen.

viprive.com behoudt het recht om een inschrijving te aanvaarden of te weigeren, om de rechten van toegang te wijzigen of om de inschrijvingen wegens welke reden dan ook te beperken.

Wanneer de inschrijving wordt geregistreerd, wordt de klant gewoon lid van een toegankelijke rekening dankzij zijn wachtwoord. Het is dit wachtwoord dat de vertrouwelijkheid van de gegevens van het lid garandeert.

Het lid is verantwoordelijk voor zijn wachtwoord en zo ook van elk gebruik dat ervan zal gemaakt worden. Elk gebruik van het wachtwoord wordt gezien als uitgevoerd door de houder ervan. In geval van verlies of diefstal van dit wachtwoord, moet het lid onmiddellijk viprive.com ervan verwittigen, dewelke de toegang tot de site voor dit wachtwoord zal blokkeren en een nieuw wachtwoord aan het lid zal toekennen.

Eens ingeschreven, zal het lid per e-mail de verkoopsaankondigingen, alsook de merken en types van artikelen in de kijker ontvangen.

Peterschap

De waardebons van 5€ worden U aangeboden wanneer uw petekind aankopen doet voor minimum 50€ per verkoop. De waardebons mogen gecombineerd worden en zijn 1 jaar geldig.

Bestelling

Om te kopen, voldoet het om zich op viprive.com op het moment van de verkoop (elke verkoop duurt een periode van 2 tot 5 dagen) aan te sluiten en om zijn/haar e-mailadres en zijn wachtwoord in te voeren teneinde zich aan te sluiten.

Door op de verschillende foto's te klikken, verschijnen de artikelen onder verschillende hoeken en de verschillende beschikbare modellen worden in ontvouwende vensters gepresenteerd. De foto's die de producten vertegenwoordigen, zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product waarborgen, met name wat de kleuren betreft.

Na de artikelen van zijn keuze geselecteerd te hebben door op "Aan mijn korf toevoegen" te klikken, kan het lid het geheel van zijn bestelling zichtbaar maken. De mogelijkheid wordt hem/haar geboden om zijn/haar bestelling te wijzigen of om het te bevestigen via de opties « De bestelling annuleren », « De shopping verderzetten ».

De keuze van het lid zal definitief zijn na op « Aankopen » geklikt te hebben.

Na zijn/haar bestelling gevalideerd te hebben en de on-line veiliggestelde betaling uitgevoerd te hebben, zal een bevestigingse-mail hem/haar verzonden worden, die de verwijzing van elk besteld artikel, het totale bedrag van zijn/haar bestelling evenals de leveringskosten, de voorziene datum van verzending en het leveringsadres vermeldt.

De vermelde tarieven

De vermelde tarieven zijn die van het product, inclusief BTW.

De prijzen zijn betaalbaar in euro.

De verzendingskosten worden niet in de prijs van de producten begrepen en variëren volgens de conditionering, het volume, het gewicht, de bestemming van de bestelling evenals de leveringswijze.

Deze leveringskosten worden gedetailleerd bij de betaling, net alvorens uw bestelling gevalideerd te hebben.

In geval van een niet- conforme levering, zijn de kosten van de verzending en terugkeer voor rekening van viprive.com.

Handtekening en bewijs

In alle gevallen, impliceert de definitieve validatie van de bestelling de aanvaarding door de gebruiker van deze in zijn volledigheid en van de aangegeven prijs.

Deze validatie behoeft de handtekening en de uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen die op de site worden uitgevoerd.

Betaling

De betaling van aankopen geschiedt door een debitkaart van het type Bancontact en een kredietkaart van het type Visa of Mastercard.

Bij de bevestiging van de Bestelling, kiest het Lid één van de voorgestelde betalingswijzen.

Het Lid geeft de naam op die op zijn/haar kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de Bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven. Het (de) Product(en) blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de Aankoopprijs en de Kosten die bij de Bestelling werden aangegeven.

Beschikbaarheid van het product

VIPrivé waarborgt de levering van het product slechts zolang de voorraad strekt.

Uitvoering en Levering

De leveringsdatum van de bestellingen wordt bij elke verkoop aangegeven.

De termijn kan naargelang de aankomst van de goederen variëren, afkomstig van de verschillende leveranciers.

De levering van het (de) product(en) zal gebeuren ofwel per post, ofwel per bode/koerier.

Als het pakket via de post wordt verzonden en als de koper bij de levering afwezig is, wordt hiervan bericht in de brievenbus van de koper gelaten. Hij/zij beschikt dan over een termijn van ongeveer 10 dagen om zijn/haar pakket in zijn postkantoor op te halen.

Als het pakket per bode/koerier wordt verzonden en als de koper afwezig is, laat deze een bericht hiervan waarop een telefoonnummer vermeld staat dat de koper kan bellen om samen een nieuwe leveringsdatum overeen te komen.

In geval van afwezigheid en zonder manifestatie van de koper in de dagen die het bericht ervan volgen, wordt het pakket ons teruggestuurd. Vanaf zijn ontvangst in ons logistiek centrum, nemen wij contact op met de koper ten einde het adres te bevestigen en zo snel mogelijk een nieuwe leveringsdatum vast te leggen. De portokosten blijven voor rekening van de koper voor de tweede levering.

De levering zal alleen uitgevoerd worden in België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland.

Herroeping

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop, afziet, zonder gevolgen en zonder redden op te geven, binnen de 14 werkdagen vanaf de eerste dag na de levering. Hij zal deze kennisgeving via het formulier "contact" moeten meedelen dat op de site voorkomt.

De verzending van de goederen moet vervolgens binnen de 3 dagen na de voornoemde kennisgeving plaatsvinden.

Aan de teruggestuurde goederen zal verplicht de "bon van terugkeer" gevoegd worden, die u bij de levering ontvangen hebt. Deze "bon van terugkeer" zal naar behoren ingevuld moeten worden.

Enkel de herroepingen die aan de voornoemde voorwaarden voldoen, zullen in overweging genomen worden.

De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper.

Vanaf ontvangst van het of de teruggekeerde artikel(en), betaalt VIPrivé het bedrag van de geannuleerde aankoop terug, als de prijs intussen werd waargenomen.

De beschadigde, vuil gemaakte of reeds gedragen artikelen kunnen niet teruggestuurd worden.

Klachten

Elke klacht is te versturen naar N.V VIPrivé, te 1820 Perk, Tervuursesteenweg 180.

Geschillen

viprive.com behoudt zich het recht voor om elke transactie met een lid, waarvoor reeds een geschil werd geregistreerd, of het nu opgelost of nog lopend is, te onderbreken.

viprive.com behoudt zich het recht voor om een latere bestelling in geval van herroeping, dewelke zij ongegrond acht, te weigeren.

Aansprakelijkheid van de verkoper

VIPrivé is slechts tot een middelenverbintenis gehouden voor alle stadia van toegang tot de site, voor de bestellings- , de leverings- of de latere dienstenprocedure en voor de procedure van on-line verkoop. Dit impliceert dat zij alles in het werk heeft gesteld, stelt en zal stellen opdat de aangewende technische middelen - met inbegrip van het betalingssysteem - volledig operationeel is om een verrichting van verkoop zonder problemen toe te laten.

Haar aansprakelijkheid zal overigens slechts in het gedrang komen bij een schade resulterend uit het gebruik van het Internet-netwerk, zoals verlies van gegevens, inbraken, virussen, onderbreking van de dienst, of andere problemen onafhankelijk van de wil van viprive.com

De producten worden door de gewone postdiensten of door een koerier geleverd. viprive.com verwerpt elke aansprakelijkheid in geval van leveringstijd die ten gevolge van deze postdiensten of vervoersmiddelen wordt overschreden. De risico's van het vervoer, de termijnen of de schade, wordt door de gebruiker gedragen, die, in voorkomend geval, zijn bezwaar bij de postdiensten of bij de koerier zal moeten uiten.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van viprive.com zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van viprive.com.

Niemand is gemachtigd om elementen van de site na te maken, te exploiteren, te herverdelen, of te gebruiken onder welke hoedanigheid dan ook en voor welk element dan ook (gegevens, software, visueel of auditief).

Elke eenvoudige link of hyperlink is strict verboden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van viprive.com.

Bescherming van de privacy

Alle persoonsgegevens die door viprive.com in verband met haar activiteit worden verzameld, zullen met inachtneming van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy, de behandeling van de persoonlijke gegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, beheerd worden. <

Zij zullen voornamelijk bij de behandeling van de bestellingen van de koper gebruikt worden.

Er zal geen enkele verspreiding van deze gegevens aan derden, behalve in verband met de toepassing van een wettelijke of reglementaire beschikking of nog met het oog op het normale beheer van de onderneming, gedaan worden.

De koper beschikt over een vrije toegang tot zijn gegevens om de rechtzetting, de wijziging of de afschaffing ervan, indien nodig, te vragen.

Archivering en bewijs

De bestellingen die op de site viprive.com worden geplaatst, worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden gearchiveerd en worden beschouwd als een bewijs van de bestellingen en de betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.

Reglement van geschillen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet, enig recht van toepassing op de contractuele betrekkingen tussen viprive.com en de koper.

In geval van geschil, is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel bevoegd.

Login
Merken tot -70%
Niet tevreden, geld terug
Beschermd betalingssysteem
Levering thuis en op het werk
Betalingswijze
Beschermd betalingssysteem